Adatkezelési tájékoztató - Spandora Esztétikai Központ Budapest

 

Címünk:

Buda Entertainment & Gastro

1036 Budapest, Bécsi út 38-44

„SPANDORA kamerarendszer”
Adatkezelési tájékoztató

A szépségszalonba és az orvos esztétikai kezelésre érkező ügyfelek, illetve a munkavállalók részére.

Ön jelenleg a Spandora Esztétikai Központ által működtetett kamerarendszer Adatkezelési Tájékoztatóját olvassa!
(1) Adatkezelő elérhetősége

Az „Adatkezelő” az a természetes, vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), amely jogszabályokban meghatározott keretek között önállóan, vagy másokkal együtt az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja. Jelen esetben az I&S Limited Kft.  az Ön Adatkezelője.

Társaságunk elérhetőségei:

Név: I&S Limited Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. I. em „Spandora”

Elektronikus elérhetőség: info@spandora.hu

Telefonos elérhetőség: +36/1-550-0333

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@spandora.hu

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a munkavállalói, ügyfelei és üzleti partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását az e tájékoztatóban megfogalmazott elvek és bemutatott gyakorlata alapján.

(2) Fontosabb fogalmak a tájékoztató megértéséhez

A „személyes adat” az egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az „adatkezelés” az a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

(3) Az adatkezelés célja, az általunk kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartamának táblázatos bemutatása

A jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban foglaltuk össze a szépség és orvos esztétikai szalon kamera rendszerének üzemeltetése során megvalósuló adatkezeléseinket. Amennyiben kérdése merülne fel a táblázatban foglaltakkal kapcsolatban: forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban foglalt elérhetőségeinken!

Az adatkezelés célja
(üzemelő kamera
száma)
Kezelt adatok köre
/ elhelyezése
Adatkezelés jogalapjaIdőtartama
A kamerarendszer
egészének vonatkozásában vagyonvédelem
rögzített videofelvétel vagyontárgyak védelme érdekébenGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
6. számú kamera esetében
vagyonvédelem
videófelvétel hang nélkül /
ügyfélszolgálat
GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
7. számú kamera
esetében vagyonvédelem
videófelvétel hang nélkül /
ügyfélszolgálat
GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
8. számú kamera esetében vagyonvédelemvideófelvétel hang nélkül /
ügyfélszolgálat
GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
9. számú kamera
esetében vagyonvédelem
videófelvétel hang nélkül / gazdasági bejáratGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
10. számú kamera
esetében vagyonvédelem
videófelvétel hang nélkül / gazdasági bejáratGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
4 naptári nap
észrevétel és panaszkezelésaz érintett (ügyfél, munkavállaló) email üzenete(i)GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az
Adatkezelő jogos érdeke
az észrevétel, panasz érdemi
kivizsgálását követő 5 év
(polgári jogi elévülési idő),
videófelvétel kiadása
esetén, a kiadás időpontját
követő 5 év.
(4) Az adat és informatikai biztonságról

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatokat kockázatokkal arányos intézkedésekkel védi jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az alkalmazott műszaki (pl. számítástechnikai) és szervezési intézkedések magukban foglalják az úgynevezett logikai intézkedéseket pl. titkosítást, álnevesítést és ún. adminisztratív intézkedéseket, mint szerződések, titoktartási nyilatkozatok, vagy MSZ/ IEC/ ISO 27001 szabványkövetelmények szerinti informatikai/ információbiztonsági intézkedések bevezetését.

(5) Az Adatfeldolgozókról

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségei teljesítése érdekében az adatkezelések során, meghatározott cél(ok)ból Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe (pl. nyomda). Az átláthatóság érdekében az alábbiakban táblázatos formában foglaltuk össze azt, hogy cégünk a kamerarendszer üzemeltetése során milyen célból milyen adatfeldolgozóval működik együtt.

 

SzolgáltatásAdatfeldolgozók elnevezése és elérhetősége
A kamerarendszer üzemeltetéseJK Rendszerek Bt.  (székhely: 2051 Biatorbágy Vasút utca 7.)
(6) Az adattovábbításról és profilalkotásról

Az Adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az EU-n és EGT-n kívüli ún. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat. Az adatfeldolgozók kiválasztásakor lehetőség szerint arra törekszik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat vegyen igénybe, melyek elsősorban Magyarországon, az EU és az EGT területén működnek. Az Adatkezelő a kamerarendszer üzemeltetése során, vagy azzal összefüggésben algoritmus-alapú szolgáltatást, ún. Mesterséges Intelligenciát (MI), illetve emberi beavatkozás nélkül működő értékelő vagy profilalkotó programokat (ún. automatizált
döntéshozatal) nem vesz igénybe.

(7) Panaszkezelés

Amennyiben kérdése, javaslata, vagy panasza lenne, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban foglalt elérhetőségeinken!

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni, melynek elérhetőségei a következők:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 .
  • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefon: 0613911400
  • Fax: 0613911410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az információs önrendelkezési, vagy egyéb jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az illetékes bíróság elérhetősége az alábbi linken olvasható.

(8) Az ügyfél adatszolgáltatásának elmaradása, vagy visszavonásának következményei

Az ügyfelek a szépségszalonban, vagy az orvos esztétikai kezelés során történő részvétele, vagy az arra való várakozás során képfelvétel videofelvétel alanyává nem válnak. Az ügyféltérben, és a folyosón elhelyezett kamerák kizárólag vagyonvédelmi célból üzemelnek, meghatározott időtartamban. A kamerák működése során ügyfelekkel kapcsolatos hangfelvétel rögzítést nem végeznek. Felhívjuk figyelmét, hogy a szépségápolási és kozmetikai berendezések használata során megvalósuló egyéb adatkezeléseket illetően az Ügyfél Spandora Adatkezelési Tájékoztatóban talál további információkat.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink és munkavállalóink figyelmét, hogy a kamerarendszerben működtetett egyes kamerák elsősorban a védendő vagyontárgyakat figyelik meg. Ez alól kivételt képeznek a pénzkezelési és pénztári tevékenységet figyelő kamerák, melyek működése során a munkatársak és az ügyfelek részben láthatóvá válhatnak, például a recepciós pultnál, vagy az ügyfélszolgálati helyiségekben. Felhívjuk a munkavállalóink figyelmét, hogy e kamerák sem figyelik meg az ügyfelet, vagy munkavállalót, hanem kizárólag vagyonvédelmi céllal a munkapultra, munkaasztalra irányulnak.

(9) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól (jogi szaknyelven: „az érintetti jogokról”)

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink és munkatársaink figyelmét, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezeléshez kapcsolódóan Önöket, amennyiben érintettnek minősülnek, számos jog illeti meg. Ezeket a jogokat összefoglalóan” érintetti jogoknak” nevezzük. Érintettnek ön akkor minősül, ha az adatkezelő önre vonatkozó adatok kezel, vagy kezelhet. Érintetti jogai kapcsán önt minden esetben megilleti a tájékoztatás.

Az alábbiakban egy rövidített, közérthető táblázatban foglaltuk össze az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit.  Kérjük, hogy további részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

 

Érintetti jogÁttekintés
· Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13-14. cikkek alapján) ld. ezt az adatkezelési tájékoztatót.A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtanunk Önnek. Ez a jog bármilyen jogalapon (pl. hozzájárulás, ügyfélszerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése) esetén megilleti Önt.
· Az adatokhoz történő hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) – Pl. kezelnek-e rólam adatokat?Ön jogosult megismerni a már zajló adatkezelés esetén az adatkezelés tényét, a ténylegesen kezelt adatok körét és az adatkezelés lényeges körülményeit. A kamerafelvételek esetében személyes megtekintést és videofelvétel kiadására is jogosult (ld. még adathordozhatósági jog).
· Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk), pl. szeretném pontosítani a rólam kezelt személyes adatokat!Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlanul tárolt személyes adatokat. Ha ilyet tapasztal: kérjük mielőbb jelezze felénk!
· Törléshez és az elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk és 17. cikk (1) b)) , pl. szeretném, ha törölnék adataimat,  mert már nem vagyok ügyfél!Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jog pl. hozzájárulás alapján kezelt adatok, vagy ha ezt jogi kötelezettség írja elő (pl. bírósági ítélet, hatósági határozat) lehet releváns az Ön számára.
· Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) – pl. kérheti az adatkezelési ideiglenes szüneteltetését, mert kifogásolja az információk tartalmát.A hozzájárulás és az adatkezelő jogos érdeke alapján zajló adatkezelések esetén érvényesíthető jog, ha kifogásolja a kezelt adatok tartalmát, vagy módját. A korlátozás ideiglenesen, meghatározott időre szólhat csak.
· Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) – más szolgáltatóhoz szeretné átvinni az adataitCsak automatizált módon zajló (számítógépes) adatkezelés esetén érvényesíthető jog. Adatkezelő Microsoft Excel, vagy Word formátumban bocsát az Ön rendelkezésére adatokat, vagy továbbítja az Ön által megjelölt félnek.
· Tiltakozáshoz fűződő jog (GDPR 21. cikk)Ennek a jognak a gyakorlása csak az Adatkezelő jogos érdeke és a hozzájárulás (pl. közvetlen üzletszerzés, DM, kamerás megfigyelés) alapján kezelt adatok vonatkozásában lehetséges.

Az Adatkezelő térítésmentesen biztosítja az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó intézkedések végrehajtását. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő jellegű), figyelemmel az intézkedéssel járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben érintetti jogaival kíván élni, ez az Ön azonosításával jár együtt, hiszen az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia is kell. Az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről). Az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos észrevétele, vagy panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. E határidő, amennyiben szükséges, további 2 hónappal meghosszabbítható.

(10) Kiegészítő tájékoztatás

Az Adatkezelő személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(11) Felhasznált jogszabályok

A jelen dokumentum az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy „GDPR”) alapján készült, a jogszabály 13-22. bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelve.

Kelt: 2023. december 18.

Érvényes: módosításig, vagy visszavonásig.

Iratkozzon fel hírlevelünkre