Adatkezelési tájékoztató - Spandora Esztétikai Központ Budapest

 

Címünk:

Buda Entertainment & Gastro

1036 Budapest, Bécsi út 38-44

„SPANDORA ÜGYFÉL”
Adatkezelési tájékoztató

GÉPI-ARC, BŐRÁPOLÁSI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI KEZELÉSEK

Ez a tájékoztató Önnek készült, ha már a Spandora Esztétikai Központ Call Centere hívta Önt, vagy igénybe veszi kozmetikai és/vagy orvosesztétikai szolgáltatásainkat.

A Spandora.hu és webshopja, illetve a kapcsolódó kampányok adatkezeléséről a „ONLINE SPANDORA” c.  Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat.

(1) Adatkezelő elérhetősége

Az „Adatkezelő” az a természetes, vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), amely jogszabályokban meghatározott keretek között önállóan, vagy másokkal együtt az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja. Jelen esetben az I&S Limited Kft.  az Ön Adatkezelője.

Társaságunk elérhetőségei:

Név: I&S Limited Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. I. em „Spandora”

Elektronikus elérhetőség: info@spandora.hu

Telefonos elérhetőség: +36/1-550-0333

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@spandora.hu

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja kozmetikai és orvosesztétikai kezelésben részesülő ügyfelei és üzleti partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását az e tájékoztatóban megfogalmazott elvek és bemutatott gyakorlata alapján.

(2) Fontosabb fogalmak a tájékoztató megértéséhez

A „személyes adat” az egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az „egészségügyi adat” az egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes

személy egészségi állapotáról.

Az „adatkezelés” az a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

(3) Az adatkezelés célja, az általunk kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartamának táblázatos bemutatása

A jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban foglaltuk össze adatkezeléseinket. Amennyiben kérdése merülne fel a táblázatban foglaltakkal kapcsolatban: forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban foglalt elérhetőségeinken!

 A)      KOZMETIKAI KEZELÉSEK   
No.Az adatkezelés céljaKezelt adatok köreAdatkezelés jogalapjaIdőtartama
1.Időpont egyeztetés a Call Centerrel, kozmetikum próba, és/vagy gépi  kozmetikai kezelésre

név, email cím, telefonszám, irányítószám

(Lásd. „Spandora Online” c. Adatkezelési tájékoztatót

A GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás ld. ONLINE SPANDORA Adatkezelési Tájékoztató alapjánA hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Spandora Call Centerének direkt marketing hívás befejezéséig.
2.Call Center hívás hangrögzítés minőségbiztosítási okokból (pl. nyilatkozatok visszakereshetősége)az elhangzott beszélgetésA GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulásA hozzájárulás visszavonásának beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő), kivéve szerződéskötés esetén.
3.Konzultációs Kérdőív    
  I.            Adatkezeléshez kapcsolódó nyilatkozatok rögzítéseI/N nyilatkozatokA GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulásA hozzájárulás visszavonásának beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő), kivéve szerződéskötés esetén.
 II.            Ügyféladatok rögzítésedátum, időpont, név, lakcím, telefon, e-mail cím, bőrpróba, javasolt programA GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulásA hozzájárulás visszavonásának beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő), kivéve szerződéskötés esetén – ld. 8. pont
 III.            kérdéscsoport: Az ügyfélnek az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvételének típusa és egészségügyi-orvosesztétikai  (röv. „eü-oe”)szolgáltatási igény megismerésekommunikációs csatorna megjelölése (honlap, Facebook stb.)A GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás, eü-oe szolgáltatási igény esetén GDPR 9. cikk (2) a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezA hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az ügyfél kérelmének  beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő).
 IV.            kérdéscsoport: A bőrápolási és kozmetikai termékek használatához kapcsolódó ügyfél preferenciák megismerése ld. a Kérdőíven az Adatkezelő és az Ügyfél viszonylatában kezelt adatok és információk üzleti titkot képeznek, de az ügyfél számára természetesen előzetesen megtekinthetők.A GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás, figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezA hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az ügyfél kérelmének  beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő).
 V.            kérdéscsoport: Kozmetikai és szépségápolási gépi kezelésekhez kapcsolódó kockázatok felmérése ld. a Kérdőíven az Adatkezelő és az Ügyfél viszonylatában kezelt adatok és információk üzleti titkot képeznek, de az ügyfél számára természetesen előzetesen megtekinthetők.A GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás, figyelemmel a GDPR 9. cikk (2) a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezA hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb az ügyfél kérelmének  beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő).
     
4.Szerződéskötés -Szépségápolási termékek és/vagy Szépségápolási kezelés(ek) szolgáltatások nyújtása érdekébenSzerződő neve, email címe és/vagy értesítési címe, telefonszáma lakcíme, adószámaGDPR 6. cikk (1) b) pont alapján szerződés előkészítése és teljesítése, figyelemmel a Spandora.hu ÁSZF-ére.a szerződés teljesítését követő 5 év
5.        Hírlevél küldésre feliratkozás személyesen a Szépségszalonban, ha ön először a honlapon regisztráltnév (vezetéknév és keresztnév), e-mail címGDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük

a Hírlevélben található linken iratkozhat el erről

6.        Panaszkezelés, észrevétel, javaslat a kozmetikai kezeléssel kapcsolatban név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, a panasz beérkezésének időpontjaGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az Adatkezelő jogos érdekeA panaszügy lezárását követő 5 év (polgári jogi elévülés időtartamáig)
7.        Ügyfélelégedettségi kérdőívnév, email cím, megjegyzés, kitöltés dátumaGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az Adatkezelő jogos érdekea kérdőív kitöltését követő 14 hónap
     
 B)      ORVOSESZTÉTIKAI KEZELÉSEK   
1.Az online felületen, vagy a honlapon orvos esztétikai konzultációra regisztrációnév, email, telefonszám, honnan értesült (Facebook, Google hirdetés, Instagram, Tik-Tok), irányítószámKözösségi médiában folytatott marketingkampány felületeken történő hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonása, illetve

– inaktivitás („nem vásárlás”) esetén az utolsó, 3.  kapcsolatfelvételtől számított 1 hónap, de maximum 1 év.

2.Időpont egyeztetés orvosesztétikai kezelésre

név, email cím, telefonszám, irányítószám

(Lásd. „Spandora Online” c. Adatkezelési tájékoztatót

A GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulásA hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az ügyfél kérelmének  beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő).
3.Call Center hívás hangrögzítés minőségbiztosítási okokból (pl. nyilatkozatok visszakereshetősége)az elhangzott beszélgetésA GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulásA hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az ügyfél kérelmének  beérkezését követő 15. nap (technikai törlési határidő).
4.        

Kérdőív Egészségügyi szolgáltatás nyújtását

(például Botox-al történő ránctalanító kezelés, Hyaluronsavval történő ráncfeltöltő kezelés) előkészítő orvosi konzultációhoz

 

a)       név, születési idő, lakcím, TAJ szám, telefonszám, email cím, orvosi előzmények,

b)       fénykép belső és/vagy külső felhasználásra

a)       GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás a 9. cikk (2) h) egészségügyi kezelés, egészségügyi szakemberrel kötött szerződés alapján, figyelemmel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. számú melléklete által meghatározott egészségügyi adatok (pl.: Ügyfél TAJ száma, allergia, várandósság, kórtörténet stb.) és egyéb személyes adatok (például Ügyfél születési ideje, neme)

b)      GDPR 6. cikk (1) a) pont alapján, figyelemmel GDPR 9. cikk (2) e) pontjára, amikor az adatkezelés olyan adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett nyilvánosságra hozott

c)       nem visszavonható, de módosítható tartalmú nyilatkozat

d)      a hozzájárulás visszavonását követő 15. nap (technikai törlési idő)

5.        

Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) útján történő adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából

 

Az EESZT-vel kapcsolatos nyilvántartás az Önre vonatkozó alábbi személyes adatokat tartalmazza

– az érintett születési idejét és nemét, valamint TAJ számát vagy ennek hiányában személyazonosság igazolására alkalmas okmányának számát, európai egészségbiztosítási kártyája számát, menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány számát, vagy ilyen hiányában az érintett EESZT-ben képzett azonosítóját (a továbbiakban: más azonosító),

– az adatkezelési művelet időpontját;

– a kezelt személyes adatok körének meghatározását.

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c). pontja és a 9. cikk (2) h. pontja alapján, figyelemmel

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezetében foglaltakra.

e)       Az adatok nyilvántartásban való megőrzésének határideje 25 év.
6.        

Egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírások betartása

 

Egészségügyi dokumentáció, zárójelentés, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, valamint az arról készített leletek.

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) c). pontja és a 9. cikk (2) h. pontja alapján, figyelemmel

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. számú mellékletére.

Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

7.        Hírlevél küldésre feliratkozás személyesen a Szépségszalonban név (vezetéknév és keresztnév), e-mail címGDPR 6. cikk (1) a) pont alapján kifejezett hozzájárulás

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, vagy

a Hírlevélben található linken iratkozhat el erről.

8.        Panaszkezelés, észrevétel, javaslat az orvosesztétikai  kezeléssel kapcsolatban név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, a panasz beérkezésének időpontjaGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az Adatkezelő jogos érdekeA panaszügy lezárását követő 5 év (polgári jogi elévülés időtartamáig)
9. Ügyfélelégedettségi kérdőívnév, email cím, megjegyzés, kitöltés dátumaGDPR 6. cikk (1) f) pont alapján az Adatkezelő jogos érdekea kérdőív kitöltését követő 14 hónap
(4) Az adat és informatikai biztonságról

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatokat a kockázatokkal arányos intézkedésekkel védi jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az alkalmazott műszaki, szervezési és szervezeti intézkedések magukban foglalják az úgynevezett logikai intézkedéseket pl. titkosítást, álnevesítést és ún. adminisztratív intézkedéseket, mint szerződések, titoktartási nyilatkozatok, vagy MSZ/ IEC/ ISO 27001 szabványkövetelmények szerinti informatikai/ információbiztonsági intézkedések bevezetését. Az orvosesztétikai kezelésekhez kapcsolódó

(5) Az Adatfeldolgozókról

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó kötelezettségei teljesítése érdekében az adatkezelések során, meghatározott cél(ok)ból, Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe (pl. nyomda). Az átláthatóság érdekében az alábbiakban táblázatos formában foglaltuk össze azt, hogy cégünk milyen célból milyen adatfeldolgozókkal működik együtt.

SzolgáltatásAdatfeldolgozók elnevezése és elérhetősége
EESZT (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér)

Országos Kórházi Főigazgatóság (ÖKFŐ) Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Telefonszám: +36 1 356 1522

A Társaság által használt NAV rendszerével összekötött számlázó program üzemeltetőjeSPOT Tanácsadó és Szolgáltató Kft.   (székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.
Az adatkezelő számítástechnikai (IT) szolgáltatójaJK Rendszerek Bt.  (székhely: 2051 Biatorbágy Vasút utca 7.)
Online hirdetési kampányfelületek

Meta ltd. (Facebook, Instagram)

Meta Platforms Ireland

4 Grand Canal Place
D08 Dublin
Dublin – Ireland

01 653 5373

Tik-tok Technology Ltd. 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Ireland

Könyvelési szolgáltatóROPO Hungary Kft.  (székhely: 1044 Budapest Óradna u. 9-11. Skorpió. ép. 2. em
Ügyfélkapcsolati (CRM) számítógépes alkalmazás (helmforce.com) SPOT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.; email: contact@spot.solutions , telefonszám: +36 1 279 09 89
SimplePay online fizetési alkalmazás

OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Online- hírlevél küldése

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) Adattovábbítási tájékoztató: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/

Magyar Posta mint a küldemények kiszállítója

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest

 

(6) Az adattovábbításról és profilalkotásról

Az Adatkezelő az EU-n és EGT-n kívüli ún.  harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak kivételesen és megfelelő garanciák mellett továbbít személyes adatokat. Az adatfeldolgozók kiválasztásakor lehetőség szerint arra törekszik, hogy olyan felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat vegyen igénybe, melyek elsősorban Magyarországon, az EU és az EGT területén működnek. Amely adatfeldolgozó mégis harmadik (EU-n/EGT-n kívüli) országban működne, ott a 4) -es pontban megtekinthető adatfeldolgozói listában a cég által közzétett adattovábbítási tájékoztató linkje elérhető. Az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során, vagy azzal összefüggésben algoritmus-alapú szolgáltatást, ún. Mesterséges Intelligenciát (MI), illetve emberi beavatkozás nélkül működő értékelő vagy profilalkotó programokat (ún. automatizált döntéshozatal) nem vesz igénybe. Ahhoz, hogy az ügyfél számára a legmegfelelőbb szépségápolási és/vagy kozmetikai termék, vagy gépi kezelés kerüljön kiválasztásra az Adatkezelő a CRM rendszerében ügyfélprofilokkal dolgozik. Ha ezzel kapcsolatban kérdése merülne fel: forduljon hozzánk bizalommal!

(7) Panaszkezelés

Amennyiben kérdése, javaslata, vagy panasza lenne, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban foglalt elérhetőségeinken!

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni, melynek elérhetőségei a következők:

  • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 . Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefon: 0613911400
  • Fax: 0613911410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az információs önrendelkezési, vagy egyéb jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az illetékes bíróság elérhetősége az alábbi linken olvasható.

(8) Az ügyfél adatszolgáltatásának elmaradása, vagy visszavonásának következményei

Az e tájékoztató 2. pontjában foglalt adatkezelési célok megvalósulása történhet kozmetikai és /vagy orvosesztétikai szolgáltatások végrehajtása érdekében. A (2) bekezdés A) és B) címmel jelölt táblázatban megjelölt adatok kezelése vagy hozzájárulás, vagy szerződés teljesítése, vagy jogszabályon előírása alapján történik. Felhívjuk figyelmét, hogy mindkét szolgáltatástípus (kozmetikai és orvos-esztétikai) nyújtásának előfeltétele, hogy személyes adatait megadja, mivel ennek elmaradása esetén nem tudunk szolgáltatást nyújtani önnek.  Fontos tudnia, hogy amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, azt bármikor visszavonhatja, viszont ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld. GDPR 13. cikk (2) c. pontja).

(9) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól (jogi szaknyelven: „az érintetti jogokról”)

Ha a kezelések (szépségápolás és/vagy orvos-esztétikai kezelés) során az Ön személyes adatait feldolgozzuk, rögzítjük, tároljuk (összefoglalva: adatait kezeljük), akkor ön érintettnek minősül és számos jog illeti meg. Ezeket a jogokat összefoglalóan ”érintetti jogoknak” nevezzük.

Fontos: Amennyiben Ön ügyfelünkké válik, vagyis kozmetikai és/vagy orvosesztétikai szolgáltatást vesz igénybe: abban az esetben a kapcsolódó adatkezelésekről részletesen az Ügyfél Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat!

Az alábbiakban egy rövidített, közérthető táblázatban foglaltuk össze az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit.  Kérjük, hogy további részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

Érintetti jogÁttekintés
· Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13-14. cikkek alapján) ld. ezt az adatkezelési tájékoztatót.A tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtanunk Önnek. Ez a jog bármilyen jogalapon (pl. hozzájárulás, ügyfélszerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése) esetén megilleti Önt.
· Az adatokhoz történő hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) – Pl. kezelnek-e rólam adatokat?Ön jogosult megismerni a már zajló adatkezelés esetén az adatkezelés tényét, a ténylegesen kezelt adatok körét és az adatkezelés lényeges körülményeit.

· Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk), pl. szeretném pontosítani a rólam kezelt személyes adatokat!

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlanul tárolt személyes adatokat. Ha ilyet tapasztal: kérjük mielőbb jelezze felénk!

· Törléshez és az elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk és 17. cikk (1) b)) , pl. szeretném, ha törölnék adataimat,  mert már nem vagyok ügyfél!

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jog pl. hozzájárulás alapján kezelt adatok, vagy ha ezt jogi kötelezettség írja elő (pl. bírósági ítélet, hatósági határozat) lehet releváns az Ön számára.

· Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) – pl. kérheti az adatkezelési ideiglenes szüneteltetését, mert kifogásolja az információk tartalmát.

A hozzájárulás és az adatkezelő jogos érdeke alapján zajló adatkezelések esetén érvényesíthető jog, ha kifogásolja a kezelt adatok tartalmát, vagy módját. A korlátozás ideiglenesen, meghatározott időre szólhat csak.

· Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) – más szolgáltatóhoz szeretné átvinni az adatait

Csak automatizált módon zajló (számítógépes) adatkezelés esetén érvényesíthető jog. Adatkezelő Microsoft Excel, vagy Word formátumban bocsát az Ön rendelkezésére adatokat, vagy továbbítja az Ön által megjelölt félnek.
· Tiltakozáshoz fűződő jog (GDPR 21. cikk)Ennek a jognak a gyakorlása csak az Adatkezelő jogos érdeke és a hozzájárulás (pl. közvetlen üzletszerzés, DM) alapján kezelt adatok vonatkozásában lehetséges.

Az Adatkezelő térítésmentesen biztosítja az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó intézkedések végrehajtását. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő jellegű), figyelemmel az intézkedéssel járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben érintetti jogaival kíván élni, ez az Ön azonosításával jár együtt, hiszen az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia is kell. Az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről). Az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül (ld. (2) pontban közölt táblázat 8. sorát). Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat legkésőbb 1 hónapon belül válaszolja meg Adatkezelő. E határidő, amennyiben szükséges, további 2 hónappal meghosszabbítható.

(10) Kiegészítő tájékoztatás

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben bármely hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(11) Felhasznált jogszabályok

A jelen dokumentum az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április ) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy „GDPR”) alapján készült, a jogszabály 13-22. bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelve.

A hatályba lépés dátuma 2023.07.01  

Iratkozzon fel hírlevelünkre